Pada 15 September Gen4p 4 Tahvn Pem3rgian TG Datuk Dr Haron Din Di Bvmi AS | Hari ini, 15 September, maka gen4plah 4 tahun pemerg1an Tuan Guru Datuk Dr. Haron Din. Almarhum men1nggl dvnia di Hospital Stanford, San Francisco, Amerika Syarikat (AS) pada 15 September 2016 ketika mend4patkan rawatan jantvng. Jen4zh Alm4rhum tid4k dibawa pul4ng dan seg3ra disem4dikan di California.

Anak Allahyarham, Dr Huda Haron berkata

Kami mem1lih untuk mengurvskan jen4zh baba dengan sempvrna dan cepat. Bukan mudah untuk kami membuat kepvtusan. Hati am4t ber4t. Baba berpesan beber4pa kali kepada kami bah4wa di mana dia mengh3mbus naf4s ter4khir, di situ dia bersem4di. Maka kami akan kebum1kan baba di California.

Pem3rgian Tuan Guru Datuk Dr Haron Din ini mervpakan satu kehil4ngan yang cukvp bes4r bagi raky4t Malaysia terutama buat selvruh um4t islam.

Bek4s Mursyidul Am PAS itu cukvp sin0nim seb4gai peng4mal perub4tan islam sel4ku peng4sas Darussyifa.

Beliau pernah berkh1dmat sebagai pensy4rah di Fakulti Peng4jian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1975 sehingga 1976, menj4di timbalan dek4n pada tahun 1977 hing4 1985 dan mengg4las tug4s sebagai Pr0fesor pada tahun 1986 sehingg4lah bers4ra.

Bel1au juga merup4kan Ahli Majlis Pen4sihat Sy4riah untuk CIMB, Bank Negara dan juga Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Selain itu beliau juga pernah dilantik sebagai Ahli Majlis Fatwa untuk Negeri perlis dan Selangor.

Ketingg1an ilmu bel1au dalam bid4ng agama memb4ntu menyel3saikan bany4k mas4lah ummah seh1ngga diikt1raf dan dil4ntik untuk mengg4las tanggvngjawab seb4gai Ahli J4watankvasa Persatuan Ulama Malaysia pada tahun 1976 sehingga 1977.

Selain dari itu bel1au juga merup4kan Ahl1 J4watanku4sa Fatwa, Majlis Keb4ngsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam, Panel Pen4sihat Pusat Pendid1kan Islam, Penas1hat Keb4jikan Kakitangan Pekerja-Pekerj4 islam PORIM Malaysia dan bany4k lagi. Terlalu banyak untuk kami sen4raikan.

Beliau juga banyak menyvmbang dalam bentvk penul1san dengan mengh4silkan buku-buku berk4itan peng4jian islam, perub4tan islam dan permas4lahan fiqah semasa term4suk buku teks untuk Sekolah Menengah berjvdul Obor Islam bermula dari siri 1 sehingga siri 5.

Bukan set4kat itu sahaja, beliau juga sang4t akt1f dalam aktiv1ti pengajian agama. Cont0hnya seperti memberi bimb1ngan kursvs haji, memberi ceram4h di kediaman YB Ment3ri Besar Selangor untuk kaki tangan ker4jaan, meng4mbil bahag1an dalam siri Ehwal Islam di Radion Televisyen Malaysia dan banyak lagi.

Terlalu banyak sumb4ngan beliau dan j4sa pada negara kh4snya buat umat islam di seluruh Malaysia. Panjang jika mahu dihuraikan satu persatu, tidak terhitung jumlah kebaj1kan yang telah beliau lakvkan terutama dalam menyel3saikan mas4lah ummah.

Semoga Allah swt mencvcuri rahm4tNya dan mengampuni Al-Marhvm Tuan Guru sert4 mengg0longkan beliau dari kal4ngan hamba-Nya yang soleh. Aameen Ya Rabbal A’lamin.

Sumber : ohinfokini